بررسی راهکارهای اثبات زوجیت در ازدواج موقت

[ad_1]

ازدواج موقت
فراروـ همانطور که می‌دانید نکاح در ایران بر دو نوع است. نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و ازدواج موقت نیز می‌گویند. در عرف این نکاح را با لفظ صیغه یاد می‌کنند. ازدواج موقت یک ازدواج پذیرفته شده در مذهب شیعه است که به معنای ازدواج برای مدتی محدود و با مهری های معین است و با زمان تعیین شده، رابطه زوجیت به خودی خود منقضی می شود.
به علت ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی عقد نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. بنابراین تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت در این است که در ازدواج دائم برای ازدواج زمانی ییعود ؛م ولی ازدواج موقت باید برای مدت معلوم منعقد شود. لازم به ذکر است که این مدت موقت می‌تواند از چند دقیقه تا چند سال باشد و در این‌باره‌ها و محدودیت‌های محدودی وجورد محدودیتی داشته باشد. اما به هر حال این مدت باید کاملاً روشن و معین باشد و ابهامی در آن وجود نداشته باشد.

ثبت ازدواج موقت در شناسنامه و ثبت ازدواج اجباری نیست. اما این مسائل باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود، مخصوصاً در مواردی که زوج‌های باردار می‌شد و زوج فرزند فرا نم. در این موارد اثبات ازدواج برای زوجه بسیار سخت بود.

به دلیل ۲۱ قانون حمایت خانواده ثبت نکاح موقت در موارد زیر الزامی شد:

۱- باردار شدن زوجه

۲- توافق طرفین

۳- شروط ضمن عقد

ببنابراین ثبت ازدواج موقت برای زن و مردی الزامی نیست و فقط در مواردی که یکی از شرایط بالا محقق گردواج ثمورد محقق گردواج ثمورد رد آ.
از آن جایی که ثبت ازدواج موقت مگر در موارد فوق الزامی نیست، به همین منظور یکی از مواردی است که امروز در دادگاه های خانواده بررسی می شود و موضوع بسیاری از دادخواست های مردم را به خود اختصاص می دهد، اثبات ازدواج در ازدواج های موقت است.

در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولاً خانم‌ها هستند، به دلیل بچه‌دار شدن و یا نماورا هستند. چراکه با اثبات این موضوع زوج موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند؛ همچنین دریافت شناسنامه برای او می‌شود.

دادگاه صالح برای طرح دعوای اثبات زوجیت

به دلیل ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قانون ۲ ماده ۱ قانون ذکر شده به دعوای اثبار رسیدگی به دعوای اثبارارارار به دلیل خانواده ۱ قانون حمایت خانواده دادگاه به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی آنون هارییی در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل شده است، حقوق عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت قوانین و تشریفات مربوط به قانون حمایت از خانواده به دعاوی رسیدگی به دادگاه می‌نماید.

همچنین در حوزه قضایی بخشهایی که در دادگاه خانواده تشکیدگاه است دادگاه مستقر در آن حوزه مطابق با همایت خانواده به دعاوی قانونی قانونی رسیدگی مینماید. آنچه در این میان قابل توجه بوده است، دعاوی راجع به قانون به اصل نکاح و طلاق است که مقنن است به آنها را با توجه به اهمیتی که دارند، در دادگاههای بخشهای قرار ندارد و صرفاً دعاوی موصوف را در صلوات قرار می دهد. دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی) دانسته است.

از دیرباز نیز مهم دعوای اثبات زوجیت و ارتباط آن با نظم عمومی به حدی بوده است که در سال 1311 مبادرت به تصویب قانون راجع به آنکار زوجیت کرده است. اما این قانون موجب قانون بند ماده ۵۸ حمایت از خانواده صراحتاً نسخ شده و فاقد اعتبار است.

روشهای اثبات ازدواج موقت

به دلیل ماده 1257 قانون مدنی هرکس مدعی حقی است، باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری باشد که محتاج به دلیل باشد، اثبات بر اوست; بنابراین زوجه در صورت تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده باید مدارک لازم جهت اثبات زوجیت خود ارائه زوجیت خود را ارائه زوجیجی.

دلایلی که گفته شد، دعوای اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی خانوادگی می شود که مدعی ملزم به تنظیم دادخواست به صدور حکم بر اثبات واقعیت زوجیت و تقدیم آن به دادگاه خانواده است. باید توجه کرد که در تنظیم دادخواست باید مقررات و تشریفات مربوطه را که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سایر موارد مربوط به آنها مشخص شده است، رعایت شود.

ارائه اسناد و مدارک در دعوای اثبات زوجیت باتوجه به این که مدعی رابطه زوجیت زن یا مرد است، یا این که سندهایی که از رابطه رابطه زوجیت بین اصحاب دعوی حکایت دارند، وجود دارد یا خیر یا باتوجه به اینکه خوانده شده دعوی در قید حیات و یا وجود داشته باشد. فوت شده است و اینکه در زمان انعقاد عقد نکاح و جاری شدن خطبه عقد شهود و مشخصی وجود دارد و یا فیلم مربوط به عقد نکاح موجود باشد یا خیر می تواند ازدواج متفاوت باشد. در ادامه به تفکیک این ادله را بررسی می کنیم.

به موجب ماده 1258 قانون مدنی که در رابطه با اثبات دعاوی است و برای اثبات زوجیت نیز به کار میرود، ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم است. بدین ترتیب، اثبات زوجیت بر اساس اهمیت به شرح ذیل است:

۱– اقرار

به علت ۱۲۷۵ قانون مدنی یکی از مطمئن‌ترین راه‌های اثبات دعوا اقرار است. اقرار عبارت است از اینکه شخصی از وجود حقی به شخص دیگری و به ضرر خود خبر بدهد. بنابرین چنان‌چه خوانده دعوا اعم از زن یا مرد اقرار به وجود رابطه زوجیت کند، کافی است. لازم به ذکر است که اقرار ممکن است ضمنی باشد. برای مثال پرداخت نفقه از طرف مرد به زن یا ادای سایر تکالیف زناشویی می‌تواند در عین حال بهجواد اقرار کند ضمنی به وجواد قواب ب.

۲– اسناد کتبی

سند نکاح در دعوای اثبات زوجیت ترین دلیل بر وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد است. سند نکاح چنان‌چه رسمی نباشد. یعنی در دفتر ثبت تنظیم و ثبت نرسیده باشد و فقط در حضور زن و شوهر و بستگان تنظیم و امضا شده باشد. نیز می‌شود در دادگاه به اثبات زوجیت کمک کند. ولی سند معتبر نکاح رسمی را ندارد.

۳– اوه، نه

از راه‌های اثبات زوجیت در عقد موقت پس از دو گواهی قبلی شهود است. در جریان جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشد و در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب ثابت می شود.
اما در رابطه با این موضوع باید توجه داشت که طبق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی برای شاهد شروط بلوغ، عقالار، روط بلوغ، عقالار، همچنین مچنین در بند د ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرز مرز او و یا یک مرز مرسثاو.

۴

از روشهای دیگر اثبات ازدواج موقت امارات است. اماره به وضعیت اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. اگر این اوضاع و احوال به حکم قانون باشد، به آن «اماره قانونی» و اگر در نظر قاضی باشد بر نظر قاضی باشد به آن قض آن »ر قاضی باشد به آن «ر اضی باشد به آن اما م. در رابطه با اثبات زوجیت اماره قانونی عملاً کاربردهای خاص ندارد و معمولاً در اثبات از اماره فوایی ام.
به عنوان مثال مهریه یکی از شرایط لازم برای ازدواج موقت است و اگر زوج تمام مهریه و یا بخشی از آن را دریافت کنید و دلیلی بر دریافت آن داشته باشید، می توانید در دادگاه ارائه و ارائه دهید. یا اینکه زوجه ثابت کند که در زوج رفت و آمد داشته باشد. در این صورت نیز می‌توانم از اماره قضایی استفاده کنم.

۵– سوگند

در بین اثبات اثبات ضعیف‌ترین دلیل سوگند است. اگر آن دعوای اثبات زوجیتی است که معمولاً زوجه است، نمی تواند با استناد به خواهان دعوای خود را اثبات کند، در این حالت خوانده شده دعوا سوگند یاد می کند که طرف مقابل رابطه ای ندارد و به این ترتیب خود را از ادعای مطرح شده مبرا می کند.
لازم به ذکر است که در مواردی ممکن است هیچ‌کدام از مواردی که گفته شده قابل ارائه به دادگاه نباشند. چراکه ازدواج موقت در فرهنگ ایرانی امری غیر مرسوم شمرده می‌شود. درنتیجه بیش‌تر به صورت مخفیانه صورت می‌گیرد و اثبات آن کار بسیار سختی است.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور