بودجه خانوار منهای ۴۲۰۰

[ad_1]

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی تبعات حذف آرزوی پرداختی و رارارارن جبران ورسارنش

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس محاسبات “مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری”، وجود سه دهک درآمدی بالای جامعه از کالاهای اساسی است که آرزوی دریافت می کنند 8/3 برابر سه دهک درآمدی پائین است. اما اصلاح سیاست آرزویی باعث خواهد شد که سه دهک کم‌درآمد بیشترین منفعت را کسب کند. از اینکه این سیاست، کالاهای اساسی و معیشت دهک کمدرآمد کشور را مدنظر قرار داده بود، مهم ترین سیاست گذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست ها و کاهش هزینه های جانبی آن ازجمله جبران کاهش خرید خانوارها به خانوارهای دهک های پایین درآمدی است. لایحه بودجه سال آینده برای جبران قدرت خرید از دست رفته از اجرای این سیارست حدود صدهزارمیلیتان ت محاسبات این گزارش نشان می دهد با توجه به تعداد خانوارهای کشور و قدرت خرید از دست رفته آنها از محل حذف ارز 4200 درصورتی که منابع در نظر گرفته شده در بودجه ساخت پیدا کند، می توانم نرخ ارز را با موفقیت اجرا کرد و سه دهک کمدرآمد بالاترین رتبه را داشته باشد. نفع را از اجرای این سیاست خواهند داشت. لازم به ذکر است اثربخشی اجرایی این سیاست در رابطه با مدیریت و کنترل انتظارات تورمی نسبت به آیند حقوصاست.

بودجه خانوار منهای ۴۲۰۰

نفع پردرآمدها از دلار 4200

گزارش نهاد پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، در بخش اول، کاستی‌های سیاست ارزی را بررسی کرد. اردیبهشت سال 97 و در پی شروع افزایش قیمت ارز، هیئت دولت از سیاست ارزی جدید خود رونمایی کرد و آرزو کرد 4200 به وجود آمد.

با گذشت نزدیک به چهار سال، شرایط و اقتضائات اقتصادی امروز کشور و عدم‌امکان ادامه سیاردار اروایی از آنجایی که هدف دولت در اجرای سیاست های خاص تخصیص آرزو می کند، حمایت از خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام بوده است، یکی از مهم ترین سیاست های سیاستگذاران اقتصادی، تورمی اجرای این سیاست و نحوه کاهش آثار جانبی ازجمله جبران کاهش قدرت است. خرید خانوار، به‌خصوص خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی است. با این حال، از نظر این پژوهش، این سیاست بسیار موفق عمل نکرده است. این گزارش به دو کاستی مهم اشاره کرده است.

در وهله اول هدف از مقابله با این سیاست جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاها و حفظ قدرت خرید خانوار بود. هدفی که با گذشت زمان معلوم شد، محقق نشده و این یارانه دولتی در اصابت به هدف خود ناکام مانه اتس. از اصلی ترین پیدا کردن این ناکامی می توانم به مصرف معکوس، عدم کنترل میزان مصرف، مصرف خارج از شبکه، استفاده از کالاهای مشمول ارزی در سایر زنجیره های تولید و شناسایی و احتکار اشاره کرد. آمارهای بررسی شده نشان می‌دهد مصرف دهک‌های جامعه از این گروه از کالاها چند برابر از کالاها چند برابر دهک‌ناس است. بهطوری که مصرف سه دهک بالای جامعه از کالاهای نسبتاً به سه دهک پایین درآمدی در مناطق شهری 8/3 برابر و در مناطق روستایی 8/4 برابر بوده و در نتیجه بهره مندی دهکهای قابل توجه است، از آرزوی داشتن به مراتب بیشتر بوده است. . از طرفی باید بررسی کرد که آیا با آزادسازی و تک نرخی کردن آرزو وصعیت نابرابری بهبود می‌یابد یا خیر.

ناسازگاری در سیاست های پولی و مالی

دومین کاستی مهم از نظر این پژوهش، سیاست آرزویی باعث ایجاد اخلال در سیاست های پولی و کشور مالی بوه است. به طوری که با دامن زدن بر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، از پرداخت یارانه به کالاهای آبی ناشی می‌شود. با افزایش میزان واردات کالاهای اساسی با نرخ ارزی، میزان یارانه تخصیصی دولت به این کالاها افزایش می‌یابد. در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود است و تحریم های بین المللی به درآمدهای نفتی را محدود می کند، دولت برای تامین یارانه واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومانی با محدودیت محدود شده و ممکن است ناترازی بودجه افزایش یابد. به عبارتی، کسری بودجه دولت ممکن است از این محل افزایش یابد. در چنین شرایطی راهکارهای محدودی در تامین بودجه کسری دارد. در شرایطی که دولت قادر به تامین بودجه کسری از روش غیرتورمی نباشد، در آن زمان ججبور می‌شود زادر هروبا هروابا. در نتیجه این اقدام تورم به جامعه تحمیل می شود و یارانه اعطا می شود از طریق سیاست ارز 4200 با افزایش سطح ی‌‌‌موار ی موار ا.

آثار تورمی حذف ارز 4200

این گزارش در بخش دیگری از آثار حذف دلار 4200 در بودجه خانوارها اشاره کرده است. با وجود کاستی‌های سیاست ارز 4200، نگرانی‌ها از آثار منفی حذف آن‌ها همچنان در مواردی در اصلاح این سیورسو بار اصنحهایی هستند. یکی از موارد مهم این نگرانی‌ها افزایش تورم است. حذف آرزوی می‌تواند به اشکال بر روی تورم اثر بگذارد. یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری اصلاح سیاست ارزی «آثار تورمی به‌طور مستقیم از افزایش هزینه‌ها» است. افزایش نرخ ارز می‌شود هزینه‌های مستقیم تمام مشمولان ارزی برای افزایش‌های بیشتر. افزایش این افزایش به تناسب با افزایش نرخ ارز رقم نمی‌خورد، چرا که تولید بخشی از این کالا نا نمارسانی است. از طرفی حذف این آرزویی با افزایش انتظارات تورمی باعث افزایش سطح عمومی قیمویها مرای همه کالاتا ازجمالهای یالالها ازجمالهای کالامها ازجمالهای یالالها الالها می شود. با این تاثیرات تورمی این سیاست تنها افزایش نیست و کاهش نیز دارد. اولین کانالی که این سیاست اقتصادی را اصلاح کند، می‌تواند باعث کاهش تورم شود، کاهش رشد پایه پتلی اسایش پایه پتلی

در شرایطی که منابع دولتی لازم برای واردات کالاهای اساسی وجود داشته باشد، برای تامین کالاهای اساسی مالی به بانکی متوسل می شود که در این صورت پایه پولی و درنهایت نقدینگی افزایش می یابد. از سوی دیگر برخی از موارد مربوط به کالاهای اساسی به خاطر قیمت آنهاست که به دلیل سیاست های حمایتی پائینتر از قیمت بازار قرار می گیرد و با حذف دیگر آرزوها و آزادسازی قیمت این کالاها، استفاده از این کالاها کاهش می یابد. البته باید متذکر شد با توجه به کم کشش بودن این کالاها به نظر می‌رسد نسبت به نرخ ارز کاهنیه مرسدسوارسنخرسن.

جبران قدرت خرید خانوار

ز بر اساس این اطلاعات می‌توان گفت که برای اطمینان از دست کم از این سیاست چه میزان آن سیاست چه میزان است. به این منظور میزان افزایش هزینه خانوارها می‌شود. بر اساس آمارها ، متوسط ​​​​حداقل هزینه سرانه ماهانه جهت حفظ میزان مصرف فعلی خانوارهای شهری و روتوارهای شهری و روتوارهای شهری و روتوارهای شهری و روتوارهای شهری و روتسار آتکورن 185 با توجه به تعداد خانوارهای شهری و روستایی کشور می‌شود که برای جبران اصلارح نرخ کالاهاد اصلارد نانوارهی 99 این در حالی است که در لایحه بودجه 1401 برای جبران هزینه های اساسی، دارو، خرید یارانه نان و تضمینی گندم حدود 106 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در صورتی که این منابع پیش‌بینی شده محقق شود، می‌توان ارزیابی موردنظر را با موفقیت به اجرا گذاشت. این گزارش تاکید می کند که با فرض تحقق منابع فوق می توانم اجرای سیاست های اصلاحی را با موفقیت اجرا کنم که از این سیاست سه دهک پایین بیشتر منتفع می شوند، زیرا بیش از افزایش هزینه ها، یارانه دریافت می کنند و اثربخشی اجرای این سیاست در سیاست مدیریت و کنترل انتظارات تورمی نسبت به آینده اقتصاد کشور است.

تفاوت هزینه خانوار شهری و روستایی

بر اساس گزارش منتشر شده می توان دریافت که متوسط ​​​​افز مخایشارج خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی به بالاترین درجه است که دلیل آن به میزان مصرف خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی برمی گردد.

بدیهی است که خانوارهای شهری به درآمد بالاتری می‌رسند که به طور مطلق میزان را برای کالاهای اساسی هزینه می‌کنند و از همین رو اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی در این خانوارها بالاتر خواهد بود.

نکته دیگر آن است که در اجرای سیاست حذف آرزوی افزایش مخارج خانوارهای شهری برای محصولات دارویی، لوازم طبی و خدمات پزشکی و پیراپزشکی نسبت به بقیه گروه های کالایی بالاتر است. این دو مورد مهم‌ترین تفاوت میان خانوار شهری و روستایی است.

اگر نمی‌خواهم در لایحه بودجه سال 1401 تصمیم بگیرم، اما کمیسیون مجلس در جلسه‌ای است که هر هفته در جلسه‌ای برگزار می‌شود.

کمیته کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در این باره بیان کرد «با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم وجود طرح قابل استناد، بررسی تفصیل به تصویب رسید که 9 میلیارد دلار با قیمت ارز برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال 1401 اختصاص داده شده است. شود. 9 میلیون تخصیص داده شده است، بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و با تامین بودجه مستقل، با افزایش قیمت خرید کشاورزان، گندمنیاز توسط دولت از تولید داخل تامین می شود.

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.