بهانه‌ی روز جهانی زنشلاله احمدنژاد مثل بیشتر موضوعات و مفاهیمی که در جهان سوم به صورت دکوری و فرمالیته برگزار می شود، روز جهانی زن هم تبدیل به بهانه های تعارف و تبریک و کادو و … شده و رسالت چنین روزی جدی گرفته نمی شود، در تصاویری که 8 مارس در تقویم است. جهانی برای پاسداشت‌های زنان در تمدنی مردانه و مردسالارانه و و اعتراش و مخاورد نمووراضن مخاوردهانکناین.

زن جهان سومی ابتدا توسط اعضای مذکر خانواده اش تحقیر و محدود می شود و اگر شانس بیاورد و در خانواده های دموکراتیک بزرگ شود، در ورود به جامعه مردسالارش تحقیر خواهد شد.

در این زمانه، دیگر برای اکثریت جهانیان، چه فرضیه ای جسمی و ذهنی زن که در طول تاریخ مانند پتکی بر سر زنان حاضر قدر ابلهانه و ظالمانه بوده است و اگر به زنان نیز میدان داده شود مردان و حتی سریعتر از آنها. در عرصه ی ترقی می توانند تاخت، دوباره که در قرون همیشه به زنان نیز مانند مردان حقوق تحصیل و کار داده می شود، همپای مردان و چه بسا سریعتر از آنها به رشد و توسعه فردی و اجتماعی نایل می شوند.

حتی در دوران تاریک مردسالاری که زنان اجازه تحصیلات عالیه را نداشتند، مبارزی، چون ماری کوری انتخابند با قوانین زن استیز مبارزه کنند و نشان دهند که زنان از نظر علمی و عملی هیچ کم و کاستی از مردان ندارند.

در گذشته های نه چندان دور با تفکراتی رو بوده ایم که خواسته زن را به دلیل ویژگی های جسمانی و تولید مثل در گوشه ای خانه زندانی کنند … اما همین حالا چند نماینده زن در گوشه و کنار دنیا در مجلس به فرزندانشان شیر دادند، دیدیم که آسمان به زمین نیامد و کار مملکت لنگ نشد و به ماهیت بهانه‌ای این ادعاهای واهی هم پی بل.

اکنون با مشاهده زنان زنانه در همه عرصه ها در می یابیم تنها نیرویی که در طول تاریخ باعث سرکوب و تحقیر بوده است، نیروی جسمانی غالب مردان نسبت به گذشته بوده و میبینیم که جوامع پیشرفته چگونه با قوانینی پیشرو و عادلانه نقش بدنی مردانه در زندگی را انجام می دهند. خانوادگی و اجتماعی را کمرنگ تر می کنند و به زنان اجازه نمایش و عمل می دهند.

پس چه بهتر که در کشور های عقب مانده هم این قوانین را رعایت کنند و چه قوانینی را جبران کنند. رفع تبعیض و خشونت علیه زنان را نه با پوستر و بیشتر در قوانین اساسی هر جامعه‌ای باید اعمال کرد. با نصیحت و شعار نمی‌شود جلوی نیرو‌های درنده‌ای که یک عمر در اندیشه و احساس و آزادی زنانخو است.

امید آن روزی که در سراسر جهان، نیروی جسمی فزونتر مرد، تبدیل به بهانهای برای زورگویی و سرکوب زنان در همه افراد فردی و اجتماعی و جای قانون زور بازوی مردان را ترازوهای نیرومند و حساس بگیرید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم