جهتیابی بورس در ۱۴۰۱

[ad_1]

بورس در حالی به روزهای پایانی آخرین ماه فعالیت در قرن جاری شمسی نزدیک می شود که شاخصکل کمی از محدوده آغاز سال (یکمیلیون و 307هزار واحد) فاصله گرفته و به نظر می رسد پرونده این سالبا اندک بسته خواهد شد. بهطور کلی، در اقتصادهای با رشد نقدینگی و تورم دو رقمی، بت بازدهی منفی به ارز آن کشور در سهام پدیده های نادر است و بورس تهران هم از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا، در طول دوره فعالیت این بازار بعد از انقلاب تنها در 5 سال ‌بازدهی منفی ثبت شده است. تجربه رکود میان سهام در حالی که روی می دهد که در سال 98 و 99 برگزار می شود، در رویدادی بین سابر

به گزارش دنیای اقتصاد، نگاهی به گذشته نشان می دهد که دوران منفی بازار سهام معمورن است. از این‌رو، عملکرد سال‌جاری با عنایت به تجربه غیرمنتظره‌ای نبود. حال پس از اسپری‌شدن این دوره فرسایشی رکود، مهم این است که چشم‌انداز سال‌ر1401 چگونورور آیونور آیتور آیونور آیونور آیونور آیونور برای پاسخ به این سوال از منظر بنیادی، ذیلا به چهار عامل برای فضای سرمایه گذاری در سهام و سودآوری شرکت ها پرداخت شده و در پایان هم نتیجه گیری ارائه شده است.

جهتیابی بورس در ۱۴۰۱

قیمتهای جهانی کالا

وضعیت بورس تهران بهویژه در 15 سالاخیر همگام با ورود پرشمار شرکت های معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. در این میان، بررسی قیمت نفت علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم بر صنعت پالایشی و پتروشیمی، به دلیل نقش ایفای نقش در تامین بودجه دولت بهعنوان بزرگترین کارفرمای کشور از اهمیت بسزایی است. در تلف سهیق عامل اصلی شامل بحران، احیای شتابان استفاده از حملونقل پس از پرداخت و همچنین سرمایه گذاری در نفتخیز باعث می شود تا ارزش هر بشکه طلایسیاه پس از 7 سال به بیش از 100 دلار افزایش یابد. علاوه بر این، مذاکرات طولانی‌اشدن به احیای برجام و تحریم‌های نفتی‌های نفتی‌های نفتی ایران منجر به افزایش نفتی ایران می‌شود. به باور باور، پایداری قیمت نفت سه رقمی در کوتاه‌مدت بیش از هر چیز به سرنوشت بحراری مردم رسارینااربریناارباینااربن بانک آمریکایی گلدمنساکس (که به طور معمول نسبی پیش بینی های بهتری در خصوص قیمت نفت در گذشته داشته است) قبل از بحران تخمین زده شده بود که با ورود ایران به بازار، 85 دلار و بدون آن 95 دلار در هر بشکه، میزان نسبتی نرخ در سال2022 باشد. از نظر سایر کامودیتی‌ها نیز به ویژگی‌های کالایی بلومبرگ که از مواد خام خام می‌داد سام پوشش می‌داد سام توجه می‌کند. نمودار شاخص مزبور نشان می دهد که قیمت متوسط ​​آن به دلار در دو سال گذشته بیش از دوبرابر شده و هماکنون برای تحویل فوری کالاها در کمترین نرخ کل کالا تاریخ واقع شده است.

برای پیش‌بینی افق سال‌آینده در این حوزه باید به دو نکته توجه داشت. نخستين كشور چين بهعنوان بزرگترين و وارد كننده كاموديتي در جهان، انتخاب دبيركل حزب و رهبر سياسي اين كشور براي پنج سال آينده در اواسط پاييز 1401 را پيشرو دارد. ناظران بر این باورند که بهرغم مشکلات فزاینده مربوط به رشد نامتعارف بدهی ها و حباب قیمت مسکن چین، سیاست گذاران در این کشور در نهایت اهتمام خود مبنیبر حفظ آرامش اقتصادی و رونق نسبی تا پیش از این رویداد مهم سیاسی را به هر قیمتی به کار خواهند بست. در همین راستا، در ماه های اخیر مجموعه ای از سیاست های انبساط پولی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها پیگیری می شود که مانع از افت استفاده از چین برای کامودیتی ها در کوتاه مدت است. از سویی، حل و فصل و تحریم روسیه نیز مانع از عرضه کالاهای مهم کشاورزی دیگر و فلار نهارا می شود. در این میان، سیاست انقباض پولی در آمریکا و اروپا تنها مانع بر سر ادامه رشد کامودیتی‌ها ه‌شمامار مورواداواواوار ول نگاهی به شاخص پیشبینی کننده تورم نشان می دهد که این تغییر در آمریکا از نگاه بازار در افق 5 سال آتی در محدوده سهدرصد قابل توجه است که به مراتب کمتر از نرخ فعلی (5/7 درصد) است.

بهعبارت دیگر، انتظار میرود تا فشارهای فزاینده تورمی موقت بوده است و شاهد تعدیل قابل‌ملاحظه شتمنر ابل‌ملاحظه است. با جمع موارد فوق می توانم در افق سالآینده، بهویژه در نیمه نخست سال، بهویژه در نیمه نخست سال، احتمالاً نرخهای بالای موادخام قابلیت حفظ خواهد داشت اما با عبور از فصلی از آثار چینی و کاهش تنشهای ژئوپولتیک و همچنین پیگیری سیاستهای انقباضی پولی در غرب، زمینه های عمومی نرخ ها بهویژه. از زمستان آینده می‌شود.

سیاست های پولی

سیاست پولی بانک‌های مرکزی در زمره مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار دارایی‌های ریسک پذیر در سراسر دنیا. خروجی سیاست پولی در نرخ بهره تجلی می‌یابد و بانک‌های مرکزی از طریق تنظیم درجه انبساط پایه پولی، مرنرند عمرنرنرنرننرنر در ایران، استفاده از ابزارهای بدهی و سپرده ها در طول زمان از نوسانات پردامنه های نرخ نبوده و بهرم فراز و فرود تورم، نرخ سودها و ابزارهای با درآمد ثابت اوقات در محدوده 18 تا 22درصد نوسان کرده است. در این میان، برخی دوره های کوتاه وجود داشته است که به دلیل انبساط قابل ملاحظه پایه پولی (نظیر بهار سالگذشته) یا انقباض این (نظیر سال 92 و 93) نرخ ها از دالان مزبور چنددرصد فاصله گرفته است اما پس از مدتی به همان محدوده بازگشته اند. حفظ سود در یک بازه مشخصا بدون توجه به تحولات تورمی باعث می شود تا در شرایط اوج گیری قیمت ها و انتظارات تورمی، مانند سالگذشته، سیاست های پولی ناگزیر از افزایش نامتعارف پایه پولی بهمنظور نرخ سود در محدوده کمتر از جمعیت باشد و از این رهگذر با ریسک باشد. فروافتادن به ورطه تورم های بزرگ و آشفتگی تمام عیار اقتصادی می شود. با تغییر نسبی بانک مرکزی از یکسو و از طرف دیگر افزایش درآمدهای نفتی دولت، کاهش کسریبودجه و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از احتمال احیای برجام، فشار بر پایه پولی کمتر و رشد نقدینگی نیز پس از ثبت رکوردهای تاریخی بیش از 40درصد. (بالاترین رقم بعد از انقلاب) در مسیر کاهش قرار گرفته است. در این فضا، سود واقعی است که عبارت از کسب بازدهی قابل‌توجه از محل سرمایه‌گذاری در اعتبار دولالی در بدهی دولالی در راق بدهی دولالی دساری به دولالی دسر راو بدهی دولالی دسر راو بدهی. بهرغم این روند، به دلیل جلوگیری از جلوگیری از افزایش نرخ در فضای چسبندگی تورم بالا، سود واقعی (تورمزدایی شده) سود بدهی در سالآینده احتمالا کماکان در محدوده منفی باقی خواهد ماند. به این ترتیب با فرض تورم 25درصدی 1401 (که با فرض تعمیم تورم ماههای اخیر به سالآینده قابل قبول است) در کنار ثبات نرخ سود 22درصدی بدهی، بازدهی این سرمایه گذاری معادل منفی سهدرصد به دست میآید. ترجمان وضعیت مزبور برای بازار سهام عبارت از یک دوره متفاوت از سالهای 92 تا 96 اسارکر در آن وامارپا از این منظر، هر چند در سالآینده از نرخ های سود واقعی منفی نامتعارف دو سال گذشته در حوزه اسناد با ثابت شدن خبری بود، اما جهت گیری سیاست پولی احتمالاً به گونه ای نیست که با مثبت شدن سود واقعی، امکان رونق سهام در افق سالآینده به کلی سلب شود.

>>>>>>>>>>>>>>>>>> قطعه

به دلیل ماهیت فعالیت های صادرکننده در بخش مهمی از شرکت های بورس در تاثیرپذیری قیمت کالاهای داخلی از مشابه خارجی، نرخ برابری ارز به یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده سودآوری و بهتبع آن رونق سهام تبدیل شده است. با قیمت فعلی نفت، بیشتر ارز صادرکننده محصول مزبور در شرایط ثبات یا تقویت قراردارد. دامنه تاثیر مثبت قیمت های جاری نفت به اندازه است که حتی در با سیاست های آشفته اقتصادی مانند ونزوئلا نیز ارزش پول ملی چند ماهی در ثبات کامل به سر میبرد است. در ایران، منابع فروش نفت و دسترسی به آن به دلیل تحریم‌های کماکان یک عامل مداخله‌گر است که علاوه بر تاثیرگذاری بر درآمدهای نفتی، از محل رشد انتظارات می‌تواند استفاده کند و بر قیمت دلار محاسبه می‌شود.

در شرایطی که به هر دلیل توافق در وین محقق ثابت طبیعتا ثبات ریال بهرغم نرخ های نفت با چالش مواجه خواهد شد، اما در حالحاضر، نظر اکثریت سیاسی سیاسی بر اساس احتمال حصول توافق و بازیابی درآمدهای نفتی در آینده نزدیک است که بهمعنای شانس خواهد داشت. اندک تضعیف ارزش ریال در سال آینده خواهد بود. مدلهای بر ارزش برابری خرید نشان می دهد که با در نظر گرفتن ارزش واقعی دلار در برابر ریال در 43 سال گذشته (تعدیل شده است) قیمت دلار در محدوده 27,500 تومان در سالآتی قابل محاسبه است. با استفاده از ابزارهای درآمدهای نفتی، امکان کنترل نرخ گذاری در سطوح پایین تر برای دولت و بانک مرکزی وجود دارد، با این حال با اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مبنی بر آثار منفی منفی ارز و همچنین برخی اطلاعات شنیده ها از اطلاعات مقامات ارشد دولت از آفات تعدیل است. مصنوعی، این احتمال وجود دارد که ارزیابی انتظارات عمومی، قیمت ارز حتی با حصول توافق، به دلیل مداخله سیاست افت معناداری از سطح فعلی را تجربه نکند; سناریویی که در صورت تحقق، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بورس تهران مبنیبر ممکن است در کوتاه‌مدت و آسیب به شرکت‌ها از این محل را رفع کند.

ارزش گذاری سهام

در بازارهای بین‌الملل بازار، از سهامی خاص از نسبتهای ارزش گذاری مرتبط با یا جریانات نقدی شرکتها برای قضاوت در مورد ارزندگی و یا سهام خاز استفاده می‌شود. همگی این ابزارها طبیعتا به شکل نسبت محاسبه می‌شوند و از طریق مقایسه در طول زمارن، امکان داوری زمارن ‌نرارنرن حنرنرنرنر.

محبوبترین نسبت ارزش گذاری در بورس تهران، قیمت بر درآمد یا P / E سهامی است که برخی از اشکالات مهم (که بحث آن در این مقال نمیگنجد) کماکان برای استفاده از بهترین ابزار قضاوت در مورد ارزندگی سهام توسط سرمایه گذاران است. نگاهی به مسیر تاریخی نسبت به مزبور نشان می دهد که در پی جهش نامتعارف سال گذشته است، این نسبت که بر سودآوری 12 ماه گذشته محاسبه می شود، در مسیر تعدیل پرشتابی حرکت کرده و در حالحاضر رقم پایین تر از بلندمدت تاریخی خود (4/7 واحد) را نشان می دهد. می دهد . یک امتیاز کارشناسی حکایت از آن دارد که با فرض ثبات نرخ دلاری سامانه نیما و قیمت های جهانی، متوسط ​​قیمت بر درآمد بورس در یک سناریوی محافظهکارانه بر اساس پیش بینی سود 12 ماه آتی شرکت ها در محدوده 4/6 واحد قرار می گیرد. این منظر می توانم از نظر تاریخی نهتنها قیمتهای واقعی سهام در مقایسه با سودآوری شرکتها به طور عمومی گران نیست، بلکه در صورتیکه سودآوری بنگاهها در مورد خطر واقعی باشد، امکان رشد این نسبت در فضای تداوم نرخ منفی سود واقعی افراد و خوشبینی سیاسی ناشی از رفع آنها وجود دارد. تحریم‌ها و خروج اقتصاد از راکود وجود خواهد داشت.

جمع بندی

با عنایت به توضیحات ارائه شده در خصوص عوامل چهارگانه، می توان گفت بورس تهران در اولین سال قرن جدید با زمینه مساعری نسبت به سالجاری برای رونق مقابله است. به این ترتیب در صورت تحقق مفروضات این مطلب شامل نرخ های متورم کالاها، ثبات نسبی ارز، تداوم امتیاز منفی سود افراد قربانیان و با عنایت به قیمت ها و ارزش ها نسبت به شرایط کنونی تهران، انتظار میرود بورس روند صعودی ملایمی را در سالآینده در سطوح ارزیابی کنید. شاخص کل تجربه کند . روندی که هر چند مشابهی با دوره های رونق فزاینده و انفجاری (نظیر سالهای 97 تا 99) اما امکان کسب بازدهی در سطوح را ندارد.

[ad_2]

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما