حق با رضا کیانیان است یا دختر رامین؟

[ad_1]

مهرداد خدیر در عصر ایران: انتشار تصاویری از «صالح رامین» دختر محمدعلی رامین معاون جنجالی مطبوعاتی در دولت احمدینژاد در فضای مجازی که او را در حال فعالیت در صنعت مد اروپا نشان می دهد از واکنش ها را برانگیخته است.

ابتدا باید توضیح داد تصاویر صالح (سالیا / صالیا) با معیارهای شرعی و دستک عارف و طبق معیارهای متوسط ​​​​شهری امروز مشکلی ندارد و حتی از پوشش بخشی از دختران دهنهاد و هشتاد ما هم فراتر است اما به شکل هفت غرب ستیزی است. افراطی یا ادعایی پدرش و آنچه در دوران مسؤولیت فرهنگی به زور می خواست قالب و غالب کند در تضاد است.

توجه به تنها به این خاطر نیست که دختر محمد علی رامین است که ایدۀ انکار هولوکاست (نسل کشی یهودیان در جریان جنگ جهانگیر دوم) را به ذهن و زبان محمود احمدینژاد انداخت (و برای ایران که در این فقر بود نه سر پیاز نه ته). آن هزینه ساخت) و بیشتر به خاطر گفتارها و رفتارهای خاص و غیر متعارف در دوران معاونت مطبوعاتی معاونت مطبوعالی 89 چرا که برادر خانم صالحه – یاسین رامین – هم به خاطر برخی از ابهامات در عملکرد اقتصادی و تجاری و همسر سابق خود مهناز افشار بازیگر سینما هم در عرصۀ عمومی مدت ها سوژه بود و توجه به اعضای خانوادۀ مشاور غرب ستیز سالها آلمانی رئیس جمهور اسبق. ، مسبوق به سابقه است.

جوّ کیّم علیه دختر رامین که به خاطر موضع رضاهانیان بازیگر پرآوازۀ سینمای ایران درگررفته بود اماران درگرنرنتسان:

«نمی‌دانم کی و کجا و به چیزی تظاهر کردم که شما [کیانیان] مرا مناسب‌ترین گزینه برای نفرت‌تان به تظاهر و ریا دانستید. اما بعید می‌دانم کسی مرا در تمام سال‌های زندگی‌ام به دو رویی بشناسد. اتفاقا تمام سختی مسیر زندگی من همین بوده که هیچ وقت نخواستم چیزی را تظاهر کنم. تنها کاری که در زندگی نکردم دورویی بوده و اتفاقا برای همین یک رو بودن بیش از هر کس در این شهر داوا.

سال ها با خانواده، اطرافیان، در مدرسه و در اجتماع پیرامون خودم جنگیدم تا خودم باشم نه آن چیزی که بر من حکم می کند و شاید کمتر دختری به اندازه ی من با گشت ارشاد درگیر شده و کتک خورده باشد و هر بار که بیش از بقیه نگه داشته شود. در عقب مانده باشد تا پدرش نفهمد!

من مثل هر آدم دیگری در این جهان انتخاب نشدم در چه خانواده‌ای به دنیا بیایم و پدرم چه ایدییولتژی‌یی دبانش. (

در ادامه هم ذکر شده: «‌من مدل نیستم. طراح لباس هستم و دلم می‌خواهد لباس‌هایم را تَنِ خودم همه بشناسم. »

چند بار هم رضا کیانیان را با عنوان «عزیز» خطاب کرده تا به بازیگر بزرگ سینمای ایران بیاحترامی گفته شود و این گونه به پایان برده «من آنی نیستم که فکر می کنم. با این حال اگر مرا نماد ریا و تظاهر می‌دانید آنقدر برای شما احترام قائل هستم که می‌دانم. »

رضا کیانیان هم البته این متن را درصفحۀ خود منتشر کرده است.

احتمالاً برای خواندن آشنا با نوشته های این نویسنده جای تعجب است که چرا این بار در اینستاگرام رفته ام در حالی که هیچ فعالیتی در آن نیست و سر هم نمی زنم و اطلاعاتی در حد متون و تصاویری است که دوستان وثوق میفرستند و بسیار مهم هستند. نقل نوشته خانم صالحه یا صالیا هم کلمات شکسته را به همان صورت نقل نکردم

پاسخ این است که مورد محمد علی رامین متفاوت است. نه به خاطر پسرش یاسین یا عروس سابقش مهناز افشار. چون متفاوت ترین و عجیب ترین معاون مطبوعاتی تاریخ جمهوری اسلامی بوده و برای بیان تنوع حاکمیت جمهوری اسلامی همین یک نمونه کافی است که هم احمد بورقانی در این ملک معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بوده و هم به فاصلۀ 10 سال محمد علی رامین. یکی کاملا ضد دیگری! و نه مصداقی بر شعر مولانا «بوالعجب، من عاشقِ این هر دو ضد»!

آدمی که می‌خواست ططبوعات را به دست بگیری اما درست در آغاز عصری تازه که اطلررع‌رسانانح است.

آدمی که به لوگوی روزنامۀ «تهران امروز» هم گیر داد که چون انحنا دارد یاد تصویر زن است و وادارشا! یا وعدۀ اعتبار در قبال استفاده از یک لقب را می‌داد و می‌توانست به جای این که این رفتار را حذف کند، همین زمین را می‌سازد ولی از وقت ارشاد .

حالا با این اوصاف رضا کیانیان حق دارد یا نه؟ بله، حق دارد. صالحه رامین چه؟ <<<<<<<<<<<< هی! معلوم است که نه.

کیانیان و تهدیدان حق دارند چون اگر هم نشانۀ ریا نباشد و توضیح صالحه هنرمند را بپذیرد که نشان می دهد آدمی که بر خانوادۀ خود هم نفوذ نمی کند دیگران را به پیروی از سلیقۀ خود وادارد. به سیاق مرحوم امام خمینی که خطاب به بختیار گفت: «شما که رفقایت هم قبولت ندارد» به رامین می‌توام تروک «به رامین می‌توام تارد» به رامین می‌توانستارک «می‌توام تارک» ماروام تارک «به رامین می‌توام تالق» ماروام تارد «به رامین می‌توانش‌ترک». می‌توام تالق «به رامین می‌توانختارک» می‌توام تالک

کسی که درمی‌گیرد این است که در پرورش فرهنگی «محیط» باید یا «ژن» باشد؟ می‌دانیم که فرزندان رامین در آلمان به دنیا آمده‌اند و بخشی از زندگی خود را در آن محیط اسپری کرده‌اند.

رسانه‌ها دربارۀ چهره‌های مشهور سیاسی یا زندگی هنری ملاحظاتی دارند. زمانی که دختر یک جمهوری فرانسه در گرماگرم برای انتخاب مجدد پدر، خودکشی کرد قرار گذاشتن خبر آن را بعد از انتخابات منتشر کنند و از آن به عنوان مثال، احتمال استفاده نبرند. اما آن که از «غنیمت» بهره می‌برد باید آمادۀ پرداخت «غرامت» باشد. چنمت و غرامت با هماند.

اشتباه نکن منظورم این نیست که صالحه رامین باید به خاطر غنیمت، غرامت بگوید چون گفته «‌از 20 شروع به کار کا. با فروش در یک داروخانه و بعد در یک فروشگاه لوازم خانگی تا مستقل باشم ودیگری برایم تصمیم نگیرد ». منظور، جناب رامین پدر است که برای مطبوعات خط و نشان می‌کند و حتی بدتر از مرتضوی هم عمل می‌کند.

کما اینکه تا معاون وزیر وزیر شد روزنامۀ بسیار خواندنی «سرمایه» را بست یا زمین بستن آن را ساخت در حالی که تحلیلها و هشدارهای 12 سال قبل آن هنوز قابل استفاده است و چند ماه بعد از سرمایه گذاری روزنامۀ «پول» از ترس تهدید از چنین خطری. موجودی از ادامۀ پشتیبانی انصراف داد و «پول» هم بی‌شکایت و توقیف از ادامۀ مسیر بازماند.

با این اوصاف روشن است که هم رضا کیانیان حق دارد (یعنی چون پس از دریافت توضیح بر آن موضع نایستاده) و هم صالحه رامین راست میگوید و هم نویسندۀ این سطور که به موضوع اینستاگرامی رفته خرق عادت شده است!

به بیان دیگر در این مورد صحبت از ریا نیست. چون اداها و ادعاهای رامین را از همان ابتدا هم خیلی ها باور نمی‌کردند. حتی صحبت از تفاوت فکری اعضای خانواده هم نیست چرا که می توانم خانوادۀ آیت الرره ابوالقاعده آیت الرنرنرناداداداداداداداداداداداداداداداد

در این فقره اما صحبت از زخم است. اهل فرهنگ و هنر و مطبوعات، تصاویر سالیا یا صالیا را که میبینند به یاد زخمهایی میافتند که بیدلیل به قصد تحمیل یک سلیقه و ایدیولوژی به اهل فرهنگ و هنر وارد کرده اند تا استعدادهایی که باید میشکوفیدند، به جای آن که بدرخشند و بجوشند، بپوندند. و بخشکند یا صرف سر و کله زدن با امثال رامین شود.

[ad_2]

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.