در بازار املاک حومه تهران چه خبر است؟


نبض تند قیمت مسکن در حومه تهران، به شناسایی پناهگاه متفاوت ملکی در اطراف پایتخت شد. برسیها از تازه ترین وضعیت بازار مسکن در دو شهر جدید و پرتقاضای حومه ها یعنی پرند وردیس نشان دهنده چرخش متفاوت مسکن حومه در فاز پساجهش ملکی است.

به گزارش «دنیایاقتصاد»، در شرایطی که از ابتدای امسال، سرعت رشد قیمت مسکن در شهر تهران روندی کاهش یافته است اما قیمتی در بازار شهرهای حومه پایتخت به دو شهر جدید پرند و پردیس چندین بالاست و نبض ملک در این دو شهر است. ماه های اخیر می روند. در حالی که تورم مسکن در شهر تهران از ابتدای امسال تا زمستان سالجاری به طور متوسط ​​حدود 8درصد بوده است که این میزان در شهرهای بزرگ کشور حول و حوش 15درصد افزایش می یابد. علت بالاتر بودن حرارت قیمتی در بازار شهرهای شهرهای بزرگ در مقایسه با تهران به زودی آغاز دوره رشد و جهش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کشور در مقایسه با تهران مربوط می شود. با این حال، آمارها شماره ها نشان می دهند که سرعت رشد قیمت در شهرهای بزرگ نیز مانرند سرع رشد قیمانرندورسکن سرعند است.

سال گذشته سرعت رشد قیمت مسکن در شهر تهران از 6 برابر تورم مسکن فعلی بود و نرخ شرشد قیمت مسکن همت رد قیمت مسکن هرزریزنرزرزن علت کاهش شدید رشد قیمت در تهران و سپس در شهرهای بزرگ به کاهش عطش خرید غیرمصرفی در بازار منمرورا. بازار مسکن شهر تهران از ابتدای امسال با چند سکته قیمتی همراه شد. متوسط ​​قیمت اسمی مسکن شهر تهران حتی در برخی از ماهها مانند فروردین، اردیبهشت و مهرماه کاهش یافت و در واقتخت مسکن در مایتخت نیز در 10 ماه اول سال، 22درصد افت کرد. در واقع از سال‌جاری ابتدایی، علائم مبنی بر پایان دوره جهش قیمت مسکن و ورورد به دوره پساجهار نرنرمارکنرکار. هر چند دوره اصلی پساجش که در آن حباب قیمت مسکن تا رسیدن به سطوح متعارف، خواهد شد، فرا نرسیده و پساجش کامل به حصول توافق و کسب نتیجه مثبت از برجام است. سرعت رشد قیمت مسکن در شهر تهران و در شهرهای بزرگ در حالی که در ماه های دیگر کاهش یافته است که بررسی ها نشان می دهد در جهت بازارهای مختلف مسکن شهرهای جدید پرند وپردیس و ثبت حرارت بالای قیمت در بازار املاک این دو شهر حومه است.

تورم حومه

آمارهای اولیه برگرفته از فایل های فروش مسکن دو شهر پرند و پردیس برگرفته از داده های بازار نیازمندی های آنلاین دیوار نشان می دهد، قیمت متوسط ​​مسکن از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه جاری، در شهر جدید پردیس، 25درصد و در شهر جدید پرند 19درصد افزایش یافت.

مقایسه تورم مسکن در این دو شهر جدید در مقایسه با تورم مسکن تهران و سایر شهرهای بزرگ بررسی‌ها حاکی است، بازار مسکن در این دو شهر جدید با رفتار و چرخش متفاوت مواره شده است. بازار مسکن جدید نیز در این دو شهر مانند بازار بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ در مقایسه با وضعیت سال چرخش کرده است اما این چرخش به نحو متفاوتی رقم خورده است. بازار مرکزی مسکن شهرهای جدید اطراف تهران که از نیمه سال 97 و همزمان با شروع جهش در بازار مسکن پایتخت، به پناهگاه مسکن مسکن تبدیل هماکنون شکل متفاوتی از چرخش وضعیت را نسبت به قبل نشان می دهد. از سال 97، همزمان با ادامه جهش در بازار نیمه مسکن شهر تهران که منجر به تضعیف قدرت خرید خانه‌ها و گروه‌های بدون مسکن در شهرهای جدید به پناهگاه خانه‌ها برای خرید مسکن پایتخت شد.

در سال 98 نیز تعداد بیشتری از مصرفان مصرفی و اختصاصی خانهاولیها که به دلیل استمرار جهش قیمت مسکن قادر به خرید آپارتمان در مناطق مصرفی تهران نبودند، به بازار مسکن شهرهای جدید برده شده و مسکن به خرید واحد مسکونی می شود. ما در سال 99 رویداد دیگری، بازار مسکن شهرهای جدید را تحت‌تاثیر قرار داد. این رویداد در حال تبدیل شهرهای جدید به پناهگاه امن سرمایه‌گذاران ملکی بود. به ادامه دلیل جهش در بازار مسکن شهر تهران، بخشی از متقاضیان سرمایه نیز به بازار مسکن حومه به شهرهای جدید پرند وپردیس رو آورده و اقدام به خرید آپارتمان در این شهرها کردند. در واقع در سال 98، شهرهای جدید به پناهگاه امن سرمایه‌گذاران ملکی پایتخت تبدیل شدند. در شرایطی که بازار شهر تهران از سال گذشته به بازارهای غیرقانونی بدون چشم انداز سود محسوس در کوتاه مدت برای سرمایه گذاری ها تبدیل شده و به دوره پساجش و تکمیل خریدهای هفته بازی و سرمایه گذاری کوتاهمدت ورود کرد، این موضوع در شهرهای جدید نیز مشاهده می شود. در واقع بازار مسکن شهرهای جدید نیز مانند بازار مسکن تهران وسایر شهرهای بزرگ هماروار بهرهای بزرگ هماکنون با کاینی هرهای جهرهای جدید نیز هرهای هرهای جدید نیز مانند بازار مسکن تهران وسایر شهرهای بزرگ هماکنون با کاینی هموروای اما بهرغم این رویداد و این چرخش، مشاهده می‌شود که چرخش در بازار مسکن شهرهای جدید حومه پایتخت، از چرخش بازار بزرگ مسکن شهر تهران و سایر شهرهای متفاوت بوده است.

به این دلیل که به‌رغم کاهش رشد قیمت در سرعت رشد قیمت در بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای بزران و سرعت رشت شمت.

تحقیقات میدانی و همچنین جمع آوری شده با استناد به صورت اولیه مربوط به فایل های نتایج فروش مسکن در این دو شهر نشان می دهد اثر دو رخداد مهم در بروز تحولات زمستانه بازار املاک مسکونی حومه پایتخت است. در واقع دو عامل اصلی باعث شده است که چرخش بهرغم در بازار مناطق شهرهای مانند شهرهای تهران وسایر شهرهای بزرگ، بالاترین قیمت در بازار شهرهای جدید بیشتر باشد. یک علت مهم مربوط به تغییر ساکنان پناهگاه ملکی شهرهای جدید و در نتیجه بالا ماندد نتیجه بالا ماندن تقاضرد رید مسکن مسکن مور اوب سرمایه‌گذاران به بازار شهرهای جدید نیز مانند بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ به نسبت دو سال کاهش یافته است اما یک ورودی پرتقاضا به این پناهگاه ملکی (شهرهای جدید) وجود دارد که باعث بالا ماندن حرارت قیمتی بازار می‌شود. املاک حومه پایتخت شده است. در پناهگاه امن شهرهای جدید برای سرمایه گذاران ملکی هماکنون تغییر کاربری داده و ورودی سرمایه گذار به بازار این شهرها نیز کاهش یافته است اما مصرفان مصرفی به خصوص خانهاولیها، در حال ورود به آن هستند. همان جریانی که در دوره ابتدایی جهش قیمت نیز در بازار محل برگزاری شهرهای جدید اطراف تهران مشا. به طوری که از نیمه سال 97 و همزمان با شروع دوره جهش و کاهش شدید قدرت خرید، بخشی از مصرفان مصرفی و خانهاولی، مقصد خریدهای ملکی خود را به شهرهای جدید انتقال دادند. در واقع این پناهگاه امن ملکی (بازار شهرسازی شهرهای جدید پرند وپردیس) هماکنون از حالت پناهگاه سرمایه ای خارج شده است اما به دلیل بالای ورود مصرفی مصرفی، دمای بالای قیمت خود را حفظ کرده است.

بررسی ها نشان می دهد، به دنبال مشاهده علائم ورود به فاز پساجش، گروهی از مصرف مصرفی مسکن که قیمت فایل ها در بازار مسکن شهر تهران را مشاهده می کنید و مقطع زمانی فعلی را هم به این دلیل و هم به دلیل افزایش سقف وام خرید مسکن نسبتا می کند. مساعدتر ارزیابی می‌کنند، به دلیل ناکافی بودن بودجه برای خرید مسکن در شهر تهران، شهرهای جدی نوران هرهای جدی ناواداداد. به دنبال پیشروی بازار مسکن در فاز پساجش، به ویژه در دو ماه دیگر، برخی از مصرف کنندگان مصرف مسکن که در حاشیه در حال حاضر شرایط بودند، مقطع زمانی فعلی را برای ورود به بازار و خرید آپارتمان مناسب ارزیابی کردند. در تهران اما به دلیل فاصله بسیار زیاد خرید با قیمت مسکن، حجم خریدهای مصرفی از دلیل فاصله یعنی متقاضیانی که یک واحد مسکونی دارند اما قصد دارند آن را وارد بازار کنند و آپارتمان دیگری را خریداری کنند. متقاضیان خانه‌ها نیز برنامه‌ریزی‌های جدید را به عنوان هدف خریدهای خود انتخاب کردند. چون توان خرید مسکن در پایتخت را نداشتند. همین موضوع باعث افزایش ورودی به پناهگاه ملکی حومه تهران شد با این تفاوت که این افزایش به بازار شهرهای جدید از مناطق مصرفی مصرفی (به ویژه خانهاولیها) رقم خورد. علت دوم این موضوع نیز به مجاورت شهرهای جدید پردیس و پرند با تهران و اثرپذیری از این بازار برمی‌گرد.

تغییرات بازار مسکن شهر تهران به خصوص تحولات قیمتی، بازار مسکن در این شهرها را به سرعت تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو شاهد حرارت بالا در بازار مسکن این شهرها هستیم. همچنین افزایش سقف و خرید مسکن در نیمه دوم سالجاری نیز باعث افزایش مصرفی خرید مصرف مسکن در هین شر می شود. به گزارش «دنیایاقتصاد»، متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن در شهر جدید پرند در بهمن ماه امسال برابر با حدود 6 میلیون و 900 هزار تومان و شهر جدید پردیس معادل 11 میلیون تومان و 800 هزار تومان بوده است. با توجه به اینکه وام انفرادی خرید مسکن در شرایط فعلی برای این دو شهر جدید برابر با 200 میلیون تومان و برای زوجین برابر با 320 میلیون تومان است، با میزان متوسط ​​قیمت مسکن در این دو شهر که عددی حول و حوش 10 میلیون تومان به ازای هر مترمربع است. زوجین با استفاده از وام می توانند خرید بیش از 30 مترمربع مسکن ومتقاضیان انفرادی حدود 20 مترمربع مسکن را تامین کنند. هر چند باید توجه داشت که این سطح قیمت مسکن از قیمت واحدهای مسکن مهر و واحدهای شخصی ساز (غیرمسکنمهر) به دست آمده است و به دلیل اینکه واحدهای مسکن مهر وام مخصوص به خود را دارند، وام جدید تنها به واحدهای غیرمسکن مهر تعلق می‌گیرند. که قیمت بالاتری هم دارند. با این حال، پوشش بیشتر وام از هزینه خرید مسکن در این شهرهای جدید در مقایسه با تهران نیز یکی دیگر از موارد مصرف ترغیب مصرفی برای خرید مسکن در این شهرهاست.

کاهش شکاف قیمت با تهران

همچنین از کاهش قیمت مسکن شهر تهران با قیمت مسکن شهرهای جدید حومه پایتخت خبر می دهد.نسبت قیمت آپارتمان های تهران به پردیس که در سال 97 یعنی در دوره ابتدایی جهش معادل 2 بود اما در پایان 99 به 2/3 برابر بود، به دلیل کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در تهران، هم‌اکنون به 8/2 کاهش یافته است. این نسبت همچنین در دوره ابتدایی جهش بین متوسط ​​قیمت تهران با شهر پرند برابر 4 بوده است که در پایان 99 به 2/5 رسیده اما به دلیل ورود بازار مسکن تهران به دوره پساجش، هماکنون به 8/4 برابر کاهش یافته است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم