عضو کمیته علمی علوم: روند جهانی روبه آرامش استعضو کمیته علمی کشوری با اشاره به اینکه روند جهانی روبه آرامش است، گفت: هنوز جهانش از این ویروس وجود ندارد و انشعالله اگر با سویه‌ای که نشویم و امیکرون آخرین جهش باشد امیدواریم با مدیریت صحیح ایام نوروز، سال آینده را. با آرامش شروع کنیم.

به گزارش ایسنا، محمد وجگانی با اشاره به اینکه ظاهرا پیک امیکرون را سر گذاشتیم، گفت: اگر مردم واکسیناسیون نوبت سوم را جدی تر بگیریم که تا پیش از عید نوروز پوشش واکسیناسیون دز سوم افزایش می یابد، امنیت محیط زیست بیشتر خواهد شد. از طرفی فاصله اجتماعی بویژه پرهیز از اجتماعات و تجمعات می‌توان از مردم بیشتر جلوگیری کرد از کتماعی مردم جلوگیری از کتماعی مردم جلوگیری کرد.

وی درباره پیش بینی شرایط شرایط در کشور پس از ایام نوروز 1401 اظهار کرد: به دنبال هر تجمع و هر تغییر رفتار مخاطرهیز، درمان بیماری افزایش بهتری برای مردم است برای حفظ سلامت این ایام را به درستی مدیریت کنند. خانواده شروع کنیم.

شاید بیماری در این ایام شدید و حدت سال قبل را نداشته باشد، اما در عین حال بی‌دقتی بزرگترین افادسات است. شرایط هنوز وجود دارد، اما اگر بتوانیم با شرایط 20 روز یا یک ماه آتی، تغییرات رفتارها را مدیریت کنیم شاید بعد از عید بهتر به روند زندگی و آرامش نسبی بازگردیم.

او تاکید کرد: ما عملا داریم شرایط بحرانی تغییر رفتارها می‌شویم و برای اینکه آینده آرامی اینرنکه سارو آینده آرامن نمرینارنی است. مدیریت شرایط ساده است، اگر افراد نوبت سوم واکسن را دریافت نکردند حتما واکسیناسیون را تکمیل کنند. از طرفی استفاده از ماسک در تجمعات بسیار ضروری است. دستورات بهداشتی هیچ تغییری ندارد و کماکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پرهیز از شرکت در میتانی‌اوی

عضو کمیته علمی کشوری درباره بروز جهش دیگری از گزارش، بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعاره توری رون اطلاعاره جهش دیگری از گزارش، بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات تواس شرین اطلاعاره توان هرون اطلاعاره روند جهانی هم تقریباً به سوی آرامش است، هرکشوری پروتکلهای خاص خود را اجرا می کند و انشاءالله اگر با سویه های قبلی نشویم و امیکرون آخرین جهش امیدواریم با مدیریت صحیح در این ایام باشد، سال آینده را با آرامش آغاز کنیم.

همه انتظارات سال آینده پاندمی به آندمی تبدیل شود و اگر بتوانیم سرعت توسعه را داشته باشیم را کنارن خرونا را کنانچا خنارنک داریم.

وی افزود: این روزها خبرهایی می‌شنویم که نگران کننده است، اینکه افرادی واکسن نذریق نمی‌کند عامل نگسرا. نکته حائز مهم در این ایام است که افراد مبتلا به بیماری های زمین های و کسانی که دارای سیستم ایمنی هستند، مبتلایان به سرطان ها و … بیشتر از دیگران باید مراقب خود باشند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم