مرکز آمار رشد اقتصادی کشور را ۵،۱ درصد اعلام کرد


مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماه امسال بدون احتساب نفت را ۳.

به گزارش آمار ایران، بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1390 در 9 ماه سال 1400 به رقم 549 هزار و 700 میلیارد تومان با احتساب نفت و 472 هزار میلیارد تومان. در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل با نفت 523 هزار و 100 میلیارد تومان و بدون نفت 454 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده رشد 5.1 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 3.8 درصد از محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است. در 9 ماه سال 1400 دارد.

نتایج حاکی از آن است که در نه ماه سال 1400 رشته فعالیت های گروه کشاورزی رشد منفی 3.9، گروه صنایع و معادن 7.1 درصد (شامل: نفت خام و گاز طبیعی 13.4 سایر معادن 2.5-، صنعت 3.4، انرژی 5.1). و ساختمان 6.3 درصد) و گروه خدمات 5.1 درصد نسبت به نه ماه سال 1399، هرشد دشت.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت بر اساس طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام می شود که بر اساس قالب این گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر می شود. منابع نفت خام و گاز طبیعی، منابع معدنی، صنعت، شامل آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات زیر بخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدمات مربوط به تامین منابع غذایی، حمل ونقل، انبارداری، پست ، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، امور اداری و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته های فعالیت های گروه کشاورزی 3.9- درصد (شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری) گروه صنایع و معادن 7.1 (شامل: نفت خام و گازطبیعی 13.4 سایر معادن 2.5-، صنعت 3.4، صنعت 3.4، 5.1 انرژی و 6.3 درصد) و فعالیت های گروه خدمات 5.1 درصد (شامل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدمات مربوط به جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه). و کسب وکار و دامپزشکی، ادارات امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، خدمات مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی <<<<<)> <<<<<)> <<<< <)> <<<<<<<) <<<<<<<) <<<<<<<) <<<<<<) <<<<<<<) <<<<<<<<<<<<< <<<) <<<<<<<) <<<<<<) <<) <<<<<<<

مرکز آمار رشد اقتصادی کشور را ۵،۱ درصد اعلام کرد

در روش هزینه یاارج، GDP از مجموع اجزاء استفاده نهایی بهدست میآید. اجزاء مصرفی نهایی به پنج فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالاتوار ارارار بررسی روند رشد اجزای نهایی در نه ماهه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد، هزینه مصرف نهایی معادل 13 درصد، میزان مصرف نهایی دولت رشد معادل 5.3 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.9 درصد، تولید کالا و خدمات ۱۴.۸ درصد است. درصد افزایش و واردات کالا و خدمات نیز معادل 3 درصد، افزایش داشته است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم