پسرها و دخترهای قلدر در مدارس غیرانتفاعی!

[ad_1]

پژوهشگران با برسی دانشآموزان 20 مدرسه متوسطه در تهران، عنوان کردند که یکچهارم از دانشآموزان قربانی قلدری هستند و پسرها بیشتر از دخترها قربانی قلدری میشوند.

به گزارش ایسنا، قلدری کردن و قربانی شدن قلدری، از مشکلات شایع و جدی در مدارس اعراب، نتیجه‌گیری هتروان به نتیجه‌گیری به نتیجه‌وان ه جبران‌وانطفی.

قلدری شکل فعالی از پرخشگری است که در طول زمان تکرار می شود و به صورت عامدانه انجام می شود. قلدری می تواند به صورت فیزیکی (مانند کتک زدن یا لگد زدن) لفظی (مانند فحاشی، تمسخر و تهدید) و یا صورت به روانی (مانند اجبار قربانی به انزوا و شایعهپراکنی در مورد قربانی) باشد. رفتارهای قلدری در زنان و مردان، در همه گروه‌های نژادی و قومی، در فرهنگ‌های مختعلف و گرونگ‌های مختعلف و گروه‌های همای.

با توجه به این‌که قلدری تأثیرات منفی متعددی دارد، در دهه گذشته به عنوان یک موضوع مهم بهداشتی عموماً بهاشتی عموم مردم. در مطالعات متعدد رابطه بین قلدری و مشکلات سلامتی در کودکان مدرسه‌ای گزارش شده است. در بررسی ها که افراد قلدر به احتمال زیاد مشکلاتی مانند مشکلات، تنهایی و انزوای اجتماعی را تجربه می کنند و قربانیان قلدری نیز می توانند پیامدهایی مانند بیخوابی، عارضه، انگیزه کمتری برای حضور در مدرسه، مشکلات روانتنی، عزت نفس پایین و بدن به خودکشی و خودکشی داشته باشند. می‌شوند. همچنین مطالعات زیادی نشان داده است که قرار گرفته در معرض قلدری توسط همسالان می‌تواند یک عامل خطرنانوار باشد.

در ایران مطالعاتی در مورد قلدری انجام شده است ولی توجه بسیار کمی به پیام‌های قلدری، آن‌ها و عوامل مرتبط با آن به‌ویژه در نوجوانان است. بر همین اساس پژوهشگران با استفاده از یک پرسشنامه دقیق، رابطه بین قلدری و سلامت جسمی روانی نوجوانان را مورر نوجوانرا را مورر ناریی

این مطالعه به صورت مقطعی بر روی یک هزار و 456 دانش آموز دختر و پسر مدارس دولتی و غیر دولتی دوره اول متوسطه در پایه های هفتم، هشتم و نهم انجام شد و پژوهشگران در مدت 6 ماه با مراجعه به 20 مدرسه در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران، از دانش‌آموزان خواستند که پرسشنامه‌ها را تکمیل کنند.

در این نامه، از شرکت کنندگان سوالاتی در خصوص اطلاعات جمعیتشناختی (مانند سن، جنسیت و …)، وضعیت خانوادگی، پیشینه افراد، سلامت پرسش فردی، درد و خواب، افکار در مورد بدن، مصرف مواد، خودکشی، آزمایش قرار گرفتن در معرض خطر. قلدری ، آزار سایبری ، تجربه قلدری به طور کلی و در محیط مدرسه و … پرسیده شده بود. داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها، با استفاده از روش‌ها و نرم‌افزارهای آماری، تحلیل شدند.

قلدری در مدارس تهران چقدر است؟

از میان هزار و ۴۵۶ شرکت کننده، ۷۹۴ نفر پسر و ۶۶۲ نفر دختر بودند و بیشتر آن‌ها در گروه سنی ۱۴ تا ۱۵ نوماپ سنی ۱۴ نهماپ س. نزدیک به ۸۹ درصد از شرکت‌کنندگان در مدارس دولتی تحصیلی می‌کردند. بیش از 93 درصد از آنها با والدین بیولوژیکی خود زندگی میکردند و بررسی مختصر در شغل والدین، داد که نشان دهنده شغل اکثر پدران آزاد و بیشتر مادران خانهدار بودند.

بررسی قلدری شدن و قربانی شدن در جمعیت دانش‌آموزان دبیرستانی پایه هفتم، هشتم و نهم شهر تهران، نشان داد که در بین این دانش‌آموزان قلدری درصد 17.4، 25.7 قربانی قلدری شده‌اند و هر دوی آنها 30.5 درصد شایع است.

پسرها بیشتر از دخترها قربانی قلدری می‌شوند

همچنین مشخص شد که جنسیت به طور قابل توجهی با رفتارهای قلدرانه مرتبط است. پسرها بیشتر از دختران هم مرتکب قلدری می‌شوند و هم بیشتر قربانی می‌شوند.

تحقیقات متعددی که در سرتاسر جهان انجام شده است، تفاوتی را در میزان بروز و شناسایی وضعیت قلدری (فقط قتلدری کردن، فقط قربانی قتلدری، هم قلدری کردن و هم قربانی شدن) نشان داده اند. یک نظرسنجی اخیر که در ایالات متحده آمریکا انجام شده است، بروز این مشکل در 26 درصد گزارش شده است که 12 درصد برای قلدری کردن و 19 درصد برای قربانی قتلری بوده است. مطالعات دیگر میزان بروز بالاتر را در مناطق دیگر مانند 38 درصد در ایران و 83 درصد در عربستان سعودی ثبنر. این تناقضات ممکن است ناشی از روش بررسی به کار گرفته شده، تنوع فرهنگی، محیط زندگی و اندازه و هراکم شبار روش بررسی باشد.

بر اساس مطالعات این مطالعه، مصرف دخانیات و الکل با قلدری کردن و وربانی شدن همبستگی معنی دار. این مطالعه، برای اولین بار در ایران ارتباط بین قلدری کردن و مصرف دخانیار و الکل در نوجوانان و الکل در نوجوانان یسار برار. مطالعات متعدی در کشور های دیگر در ارتباط بین مصرف سیگار یا الکل در دانش آموزان و رفتارهای هتاری

مهم ترین یافته ها در این پژوهش، همبستگی مثبت و معنادار بین مشکلات رفتاری، عاطفی، اجتماعی، همسالان و بیش فعالی با رفتارهای قلدری بود، بیشتر مشکلات اجتماعی فقط با قلدری کردن (نه قربانی شدن) همبستگی معنادار داشت.

مطالعه حاضر نشان داد که مشکلات بر رفتارهای قلدری تاثیر می‌گذارد. یافته های این تحقیق حاکی از این است که شاخص توده بدنی، قد و وزن با قلدری کردن رابطه معنی داری دارد، ولی از بین مشخصات فیزیکی، تنها وزن با قربانی قلدری مرتبط است.

قلدری در مدارس غیر دولتی شایع تر است!

یکی از یافته‌های جالب توجه در این مطالعه؛ تفاوت معنادار در میزان خشونت در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیردولتی. در این مطالعه قلدری کردن و قربانی شدن، بیشتر در دبیرستانهای غیر دولتی مشاهده شد. با این حال، اطلاعات کمی در مورد این موضوع وجود دارد. توضیح احتمالی این نتایج ممکن است عدم نظارت و سختگیری از سوی معلمان و مسئولان مدارس غیردولتی باشد. برای بررسی انواع مختلف این موضوع نیاز به مطالعات بیشتر با رارسطه نوع مدرسه و خشون است.

دانش‌آموزان متولد شهرستان بیشتر قربانی قلدری می‌شوند

علاوه بر این، نتایج این بررسی نشان داد که بین قربانی شدن و شهر محل تولد (تهران یا سایر شهرها) ارتباط وجود دارد و دانش آموزانی که در تهران به دنیا آمده اند، کمتر قربانی قلدری می شوند.

پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد کردند در بررسی‌های تأثیرگذار بر روش‌های مقابله با رفتارهای خشونت‌آمیز دمررر، راردر. همچنین از آنجا که دلیل استفاده روزافزون از رسانه های دیجیتالی مانند ایمیل، پیامک، شبکه های اجتماعی و تلفن همراه، می تواند آزار سایبری را افزایش دهد، آذر و اذیت اینترنتی یا قلدری الکترونیکی نیز در دانش آموزان مطالعه شود.

در انجام این تحقیق مریم محسنی، زهرا زمانی، محمدرضا سهرابی و فرزاد تاجدینی. پژوهشگران گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شاهین آخوندزاده از مرکز تحقیقات روانپزشکی بیمارستان روز دانشگاه تهران، علی نجفی از گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جیران زیبادست پژوهشکده علوم شناختی، با مشارکت مشارکت.

تحقیقات این مطالعه به صورت علمی با عنوان “قلدری کردن و قربانی شدن در بین دانش آموزان با جنسیت و مشکلات عاطفی و رفتاری ارتباط دارد” در نشریه انگلیسی “مجله روانپزشکی ایران” (Iranian Journal of Psychiatry) منتشر شده است.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

سایت شرط بندی معتبر: جایی که به راحتی پول خود را شرط بندی کنید
بهترین سایت شرط بندی: راهنمایی جامع برای عشق‌ورزان به شرط بندی
با سایت شرط بندی، همیشه بهترین شانس را داشته باشید!
سایت شرط بندی: جایی برای اشتیاق و شانس!
سایت شرط بندی: یک نگاه اجمالی به جهان شرط بندی
بهترین سایت انفجار با ضریب بالا: معرفی، اهمیت و کاربردها
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزخبرdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency channelدانشگاهGuide to buying household appliances
تماس با ما