بخشش مهریه چیست و آیا بخشش مهریه قابل رجوع است؟

[ad_1]

مادر
فراروـ گاه پیش می‌آید که خانمی به سند عادی یا تمام رسمی یا بخشی از مهریه خود را به شوهرش می‌بخشد. سوالی که در این مورد به کرّات شنیده می شود این است که آیا چنین می شود، رجوع دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا به طور مختصر با مهریه و انواع آن و روش های رایج در تعالیم شن شم ن. سپسش مهریه را باتوجه به انواع مختلف آن مورد بررسی قرار می دهد.

به علت ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهریه مالی است که به مجرد عقد، زوجه مالک آن می‌شود. بنابراین مهریه یا صداق همه چیز مالی خود است که شوهر به هنگام عقد پرداخت آن را به همسر برعهده می گیرد و مکلف است پس از امضای قرارداد ازدواج هرلحظه که زن مطالبه کند، آن را بپردازد. لازم به ذکر است برای پرداخت مالی به عنوان مهریه قرار گرفتن، صرف مالی داشتن به این معنیرسارس

مهریه انواع مختلف دارد ; اما در کشور ما معمولا مال غیر منقول، سکه بهار آزادی و یا وجه نقد به عنوان مهریه تعیین می شود که در بین این 3 مورد هم درحال حاضر برخی مهریه ها به صورت سکه بهار آزادی تعیین می شود. در مواردی هم مهریه را به صورت عین معین (مثلاً سه دانگ از فلان منزل یا فلان شیء خاص) در نظر مری‌گی. به عبارت ساده‌تر مهریه یا به صورت دین است یا عین. باتوجه به این تقسیم‌بندی می‌توانیم در خصوص اینکه آیا می‌توانم از بخششیه رجوع کنم یا نه مهر صحبت کنیم. در ادامه این مبحث با ما همراه باشید تا با این موضوع بیشتر آشنا شوید.

اوه

بخشش مهریه باتوجه به نوع آن به ۲ روش به شرح ذیل صورت می‌گیرد

۱– بخشش مهریه در قالب ابراء

چنان‌چه مهریه خصوصیات موارد معمول در جامعه به صورت دِین و به عنوان مثال تعیین شده باند، ماروا خ ماروا ختواراء. باتوجه به ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء عبارت است از صرف نظر کردن طلبکار از حق خود و به معنی اسقاط ورمط؛ ورمط. بنابراین در این حالت زمانی که زوجه به همسر خود می گوید، تو را از پرداخت مهریه بری می کنم، به این معنی است که از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت. این بیان باعث می شود تا تکلیف شوهر در اداء مهریه، به طور کلی از بین برود. درنتیجه در این حالت زن این حق را ندارد که از بخشش مهریه صرفنظر کند.

۲– بخشش مهریه در قالب هبه

هِبه در لغت به معنای بخشش و دادن چیزی به کسی بدون دریافت مالی در قبال آن است. در مفهوم حقوقی هم هبه بیشتر از لغوی دور نیفتاده است. هبه در حقوق قراردادی است که در آن شخص مالی را به صورت مجانی به شخص دیگری در می‌آورد.

لازم به ذکر است که واهب (هبه کننده) می‌تواند به دریافت مال یا به شرط خاصی مشروط کند. اما این امر را به معاوضه (خریدوفروش) نمی‌کند. به عنوان مثال واهب میگوید من این خانه را به شما میبخشم، به شرط اینکه به زبان فرانسه بیاموزید یا اینکه زوجه به زوج میگوید مهریهام را به شما میبخشید، به شرط اینکه من را طلاق دهید. در ادامه بخشش مهریه در قالب هبه غیر معوض و هبه معوض را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف. بخشش مهریه در قالب هبه غیر معوض

بخشش

در قالب هبه غیرمعوض نیز بخش دیگری از مهریه، زوجه بدون هیچ عوضی مهریه را می‌بخشد. توجه به این نکته ضروری است که هبه ناظر به هبه ناظر به مواردی است که مهـریه به صورت عین معین و به عنوان مثلرد معین و به عنوان مثلرد معین و به عنوان مثلار به عنوان مثلرد. در این حالت زن به شوهر خود می‌گوید، مهریه‌ام را به بخشیدم. در این حالت تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی رود. زیرا نمی تواند شرایطی از هبه رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

در این فرض اگر زن بخواهد از هبه رجوع کند، ابتدا به همسرش می‌گوید قصد دارد از هبه رجوع کند. اگر شوهر بپذیرد که مشکلی پیش نمی‌آید، اگر در مقابل رجوع را نپذیرفت، برای رجوع از هبه واهب به دادگاه حقاروئه ئهاواد بهردگاه رفت. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود. نخست که هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این واهب بدون اینکه نیاز باشد، هبه را به خود نشان دهید، درخواست رجوع را مطرح می‌کند.

اما یگرض دیگر زمانی است که به صورت رسمی ثبت نشده است. بلکه به صورت هبه نامه عادی یا شفاهی باشد، در این حالت واهب مکلف است تا در داررار نخست انعقات داراب نخست انعقات عارقبث باشد. آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد هبه رجوع کند.

لازم به ذکر است که اگر طرفین عقد هبه در عقد خارج لازمی بر عدم رجوع از هبه بین خود شرط کهورور باورو ،باورد قبارو. اگر رجوع را به صورت غیر از حالت فوق الذکر شرط کند، ممکن است رجوع از آن سان نمی‌شود و همارنا نمی‌شود و همان‌اجن نمی‌شود و همان‌اجن نمی‌شود و همان‌اجن.

منظور از عقد خارج لازم عقدی غیر از عقد هبه بین طرفین است. این عقد از نوع عقود لازم است. به این معنا که هیچ‌یک از طرفین عقد نمی‌توانند در هر زمانی که بخواهند آن را به صورت یک‌طرفه برهم بزنند. به بیان ساده‌تر طرفین در ضمن یک عقد لازم برای دیگری شرط می‌شوند که قبلاً، بینشان واقع شود، واروان واجع شده اسر، بر ا. برای مثال شرط غیر قابل رجوع بودن هبه را در عقد اجاره قید می‌کنند.

ب. بخشش مهریه در قالب هبه معوض

ازدواج

بخشش مهریه در قالب هبه معوض به این صورت است که زوج مهریه خود را در قبال طلاق به شوهر می‌بخشد. بذل مهر در طلاقهای خلع و مبارات انجام می شود. به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر از او می‌خواهد که طلاقش دهد. در این حالت دیگر شوهر حق رجوع نیست و به این ترتیب زن با بخشی مالی معادل مهریه و بیشتر یا کم‌نرونور زباری‌ک اگر زن در ایام عده طلاق (مدتی که زوجه باید بعد از طلاق برای ازدواج مجدد صبر کند) از بذل و بخشش خود رجوع کند، طلاق رجعی شده و شوهر ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.

طبق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابک همردی در مقابک همربک دارد. اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش‌تر یا کم‌تر از مهر باشد. به عبارت دیگر زن می‌تواند با بخشیدن نفقه‌ای که از شوهر خود طلبکار است یا با بخشیدن قهمارو یا بخشی از هورو هورو همارو ا بخشی ا. اگر بعد از طلاق به مالی که بخشیده رجوع کند. یعنی آن را پس بگیر، طلاق رجعی خواهد شد.

در این صورت مرد می‌تواند در دوران عده به همسرش رجوع باشد. در طلاق مبارات زن و شوهر هر دو از یکدیگر آشکار کراهت می‌کنند. بنابراین زن مالی را به شوهر تملیک می‌کند تا شوهر در برابر این مال او را طلاق دهد. این مال ممکن است عین مهریه، معادل آن یا کم‌تر از آن باشد. ولی نباید بیش از مهریه باشد.

توجه به این نکته ضروری است که هرگاه مهریه تعداد معینی از سکه های طلا به نحو اطلاق و بدون تعیین مصداق آن در خارج باشد، در این که اگر زوجه تمام یا از آنها را به زوج ببخشد، ماه بخشش به است یا ابراء، نظر قضایی. واحدی وجود ندارد. برخی از آن را حق عینی و درنتیجه بخشش را ماهیتاً می‌دانند که زوجه‌های شرایطی حق رجوع خواهند داشت. اما دیگر آن را حق دینی دانسته و در صورت بخشش ماهیت آن را ابراء تلقی و حق رجوعی برای زوجه قائد کرد.

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

ورق سیاه فولادی یکی از محصولات پرکاربرد در صنعت فولاد و ساختمان است که به دلیل ویژگی‌های برجسته‌اش، در ساخت و ساز، صنایع خودروسازی، صنایع دریایی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع ورق‌ها از فولاد به همراه کربن سیاه تشکیل شده‌اند که ضمن قدرت بالا و مقاومت در برابر زنگ‌زدگی، خواص مکانیکی قوی و قابلیت فرم‌دهی بالا نیز دارند.
سایت شرط بندی بازی انفجار: جایگاه و اهمیت آن در دنیای شرط بندی آنلاین
مکمل کراتین بدنسازی: بهبود عملکرد و افزایش عضلات
سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم: بهترین گزینه برای بازیکنان ایرانی
خرید عمده تیشرت مردانه: یک نگاه جامع به خرید لباس مردانه با قیمت عمده
Recenzja iOS 15 i iPadOS 15 – Zomit Recenzja iOS 15 i iPadOS 15 – Zomit
تماس با ما